Doğru Parti

Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı

 

 • Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinde, erkeklerle eşit olmamasını bir demokrasi sorunu olarak görüyoruz. Doğru Parti olarak, cinsiyet ayrımı yapmadan, ülkemizin kadın ve erkeklerinin eşit haklar altında yönetmesini ve yönetilmesini sağlamak ve geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak ve onları hayata hazırlamak temel hedefimizdir.

 • Çoğulcu demokrasinin işlemesini engelleyen bütün kısıtlamaların kaldırılması için, temsilde adalet için Doğru Parti olarak, toplumumuzu kadın - erkek eşitliği konusunda bilinçlendireceğiz.

 • Bu yönde işletilmeyen mevcut yasal imkanların etkin hale getirilmesini, yasal alt yapıda ve yönetim kademelerinde yapacağımız düzenlemelerle, sağlayacağız.

 • Bu yönde; Doğru Parti olarak, gereken yasal ve ekonomik reformları hazırlayacağız, sosyal devlet politikalarını uygulayacağız. Böylece, ülkemizde ailelerin ve insanların mutluluğu için gerekli alt yapıyı yeniden oluşturacağız. Örneğin:

 • Ülkemizde, öncelikle okuma - yazması olmayan ve sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci bulunmayan kadınlarımızı eğiteceğiz.

 • Eğitime erişemeyen kız çocuklarımıza, okula gitme imkanları yaratacağız. Yoksul kız öğrencilere burs desteği sağlayacağız. Kız çocuklarının erken evlendirilmesine engel olacağız.

 • Çalışan eşlerin aile bütünlüğünün sağlanması için, eş tayinlerinin yapılmasını sağlayacağız.

 • Çalışan kadınların ağır yüklerinin azaltılması için, kreş ve çocuk bakım evleri açacağız. Yaşlı ve engelli bakımı için özel kurumlar kuracağız.

 • Kadına şiddeti durdurmak ve kadın - erkek eşitliği için, orta öğretim Milli Eğitim müfredatına ''Vatandaşlık Bilgisi'' dersleri ekleyeceğiz. Bu derslerle, genç beyinleri bilinçlendireceğiz.

 • Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasaları'na kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçlarını ''nefret suçları'' olarak ekleteceğiz. İlgili yasalardaki ceza infazlarında, bu tür suçlar için; indirim, şartlı salıverme, zaman aşımı gibi suçu özendirici uygulamaların kaldırılmasını sağlayacağız. Bu tür suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılmasına çalışacağız.

 • Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçlarını engelleme konusunda ihmali bulunacak kamu görevlileri hakkında derhal yasal işlemleri başlatacağız. Bunlara tazminat ödetmekten, görevden el çektirmeye kadar yaptırımlar uygulayacağız.

 • Engelli çocukları olan annelere, özel eğitim destekleri sağlayacağız.

 • Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlayacağız.

 • Kimsesiz çocukları devlet korumasına alacağız, 18 yaşına gelinceye kadar geçerli birer meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Bunlara iş imkanları yaratacağız.

 • Şiddete uğrayan kadınların erkek ve kız çocuklarıyla birlikte, güven içinde yaşayabilecekleri koruma evlerini ihtiyaca göre yeniden planlayıp, sayılarını artıracağız.

 

Bütün bunlar için devletin ve toplumun, maddi ve manevi yapısını güçlendireceğiz.

 

Doğru Parti olarak, siyasi yönetimlerinin asıl işlevinin ailelerin ve bireylerin mutluluğu için çalışmak olduğunu biliyoruz. Bu amaçları gerçekleştirmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne açtığı yoldan giderek ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz.

 

Nesrin Günel İçay - Diş Hekimi                                                                                                   DOĞRU PARTİ KADIN VE AİLE POLİTİKALARI                                                                        GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

14.12.2021

 

DOĞRU PARTİ'nin Türkiye'deki kadınlarla ilgili görüşü ve çözüm önerileri